Algemene Voorwaarden voor klanten van LetSmile

Laatst gewijzigd op 17. 04. 2021

Algemene voorwaarden voor klanten van LetSmile

De volgende Algemene Voorwaarden (“AV”) regelen alle rechtsverhoudingen tussen ons, 

LetSmile B.V.

Adres: Saturnusstraat 14, 2516 AH, Den Haag, Nederland 

E-mail: info@letsmile.de 

Directie: Tony van der Zanden 

KvK handelsregister: 81095007 

BTW-nummer: NL 861926997B01

verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 par. 2 RStV, 

(hierna “LetSmile” genoemd)

en de gebruikers (hierna “klanten “1

 

van ons online platform, momenteel beschikbaar op https://www. letsmile.de met alle sub-pagina’s (“website”). 

 

 

Dit omvat met name het gebruik van digitale diensten die ter beschikking van de klanten worden gesteld. De klant mag de digitale diensten niet gebruiken indien hij/zij deze AV niet aanvaardt of niet akkoord gaat met het privacybeleid.

 

Deze overeenkomst is uitsluitend gericht tot klanten die consumenten zijn en hun woonplaats in Nederland hebben. 

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor om aanbiedingen te wijzigen of stop te zetten. Tenzij anders overeengekomen, verzetten wij ons uitdrukkelijk tegen eventuele tegenstrijdige voorwaarden van de gebruiker. tegengesproken. 

 

1. Van de overeenkomst en gebruiksvoorwaarden

1.1
LetSmile B.V. en u als opdrachtgever gaan deze overeenkomst aan met als doel het gezamenlijk plannen, informeren, organiseren en begeleiden van de uitvoering van tandcorrectie met een onzichtbare beugel.
1.2 

Deze algemene voorwaarden hebben zowel betrekking op de door LetSmile aan de klant geleverde diensten in het kader van het onderdeel geschiktheidstoets (zie § 2.2) als op de daarvan los overeengekomen koopovereenkomst voor de planning, vervaardiging en levering van de aligners door LetSmile tijdens de behandeling met de producten, waarbij hier als aanvulling wordt verwezen naar de kostenbegroting.

1.3 

Om gebruik te kunnen maken van de spoorbehandeling en de digitale diensten, moet de cliënt ouder zijn dan 18 jaar.

1.4 

Voor tandheelkundige behandelingen met aligners sluit de cliënt een zelfstandig behandelcontract met de behandelend tandarts/orthodontist. Dit kunnen externe partnertandartsen zijn of LetSmile’s eigen tandartsen/orthodontisten. Gedurende het gehele proces van ca. 12-24 weken, dat per afzonderlijke overeenkomst kan verschillen, is LetSmile beschikbaar om de klant te ondersteunen en op te treden als contactpersoon. LetSmile biedt de klant de mogelijkheid om op elk moment contact op te nemen met de behandelende tandarts (e-mail, telefoon en/of andere videoconferentietechnologieën tijdens de normale kantooruren) als er medische redenen zijn. 

 

2. Procedure

 

2.1 Informatie over de behandeling 

Op de website geeft LetSmile de klant algemene informatie over de behandeling met een onzichtbare beugel en over de mogelijke resultaten. Noch LetSmile, noch de behandelende tandarts/orthodontist kunnen een zeer specifiek eindresultaat garanderen, aangezien het succes van een behandeling met een transparante beugel niet duidelijk kan worden voorspeld. LetSmile kan geen succesvolle behandeling garanderen met de tandpasta’s die via deze website worden geadverteerd, aangezien individuele resultaten variëren.
 2.2 Online raadpleging
Als de klant geïnteresseerd is in een behandeling, biedt LetSmile nog een persoonlijk consult met een lid van het medische team van LetSmile via videoconferencing. Tijdens dit consult wordt het proces nogmaals aan de klant beschreven, evenals de mogelijkheden en risico’s van de alignerbehandeling, en worden beelden van de algemene gebitssituatie in de boven- en onderkaak verstrekt. De online raadpleging vertegenwoordigt nog geen medische diagnose en dient voornamelijk om visuele diagnostische documenten te verzamelen, d.w.z. noodzakelijke informatie en documentatie als basis voor de eerste beoordeling door een tandarts/orthodontist/specialist.

 2.3Visuele diagnose en geschiktheidscontrole
De ingediende visuele diagnostische documenten worden vervolgens beoordeeld door een (LetSmile) tandarts/orthodontist of gespecialiseerde LetSmile medewerkers om de algemene geschiktheid van de cliënt voor deze behandeling te waarborgen. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd volgens medische criteria.

Indien LetSmile niet akkoord gaat met een behandeling, d.w.z. indien medische redenen (ziektes of mogelijk te verwachten complicaties) zich tegen een behandeling uitspreken, kan er geen contract met LetSmile worden gesloten. In dit geval kan LetSmile de klant op verzoek en indien de diagnose het toelaat, een partner voor verdere behandeling aanbevelen. 

2.4 Betaling
Mits de geschiktheidscontrole positief is, zal LetSmile de klant factureren voor het opstellen en goedkeuren van het behandelplan door de LetSmile tandarts/orthodontist/tandtechnisch laboratorium en de levering van de aligners voorafgaand aan de start van het behandeltraject. Na betaling van het factuurbedrag of goedkeuring van de termijnbetaling door een financieringsinstantie, start de LetSmile behandeling. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief eventuele BTW en zijn basistarieven. Na betaling van de aankoopprijs of goedkeuring door de financieringsinstantie (financieringsverplichting) geeft de klant tegelijkertijd opdracht aan zowel LetSmile voor het vervaardigen en leveren van de aligners als aan de (LetSmile) tandarts/orthodontist/tandtechnisch laboratorium voor het opstellen, controleren en goedkeuren van het behandelplan. Indien financiering is aangevraagd, zal de behandeling pas beginnen na de bindende goedkeuring van de betrokken financierende bank. 

Noodzakelijke voorbehandelingen (bijv. verwijderen van cariës, parodontale behandelingen, etc.) worden hier niet gedekt. In de regel zal de terugbetaler (ziektekostenverzekeraar) een deel van de behandelingskosten terugbetalen. LetSmile biedt geen garantie of verdere hulp met betrekking tot terugbetaling. Indien cariës of parodontale behandeling noodzakelijk is, moet dit worden uitgevoerd voordat LetSmile met de behandeling begint en op eigen verantwoordelijkheid van de klant. 

De Cliënt stemt ermee in dat de facturen uitsluitend in elektronische vorm worden verzonden.

2.5 Voorafgaande diagnostische documenten
De eerste stap van de behandeling met de LetSmile aligners is het onderzoek en de voorbereiding van de volgende diagnostische documenten, gewoonlijk bij de desbetreffende huisarts van de klant:

 • Algemene cariës en parodontale controle 
 • Röntgenfoto van de boven- en onderkaak
 • Digitale scan of manuele afdruk van de tanden van de boven- en onderkaak

Als uw algemene tandarts cariës en/of parodontale aandoeningen constateert, raadt LetSmile u aan deze te laten behandelen voordat u met de LetSmile behandeling begint. Als deze behandeling langer dan drie maanden duurt, adviseert LetSmile om af te zien van het laten maken van een röntgenfoto en afdruk en deze te plannen voor een afspraak na de cariës- en/of parodontosebehandeling, omdat deze beelden zo actueel mogelijk moeten zijn. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat deze eventuele voorbehandelingen geen deel uitmaken van het aanbod van LetSmile en dat zij gewoonlijk aan de klant kunnen worden terugbetaald als een dienst die door een ziektekostenverzekeringsmaatschappij wordt verleend.

Bij het maken van de röntgenfoto heeft de familietandarts de mogelijkheid om deze als algemeen diagnostisch document te factureren als zorgverzekeringsprestatie op basis van gangbare GOZ-codes, omdat de familietandarts deze röntgenfoto ook kan gebruiken voor verdere (preventieve) behandelingen.

De individuele afdruk van de boven- en onderkaak (d.w.z. het “situatiemodel”), digitaal of analoog, dient door de algemeen tandarts te worden gefactureerd volgens “GOZ 5170, Max factor 2.3”, in het geval van een analoge afdruk plus materiaalkosten (“beetregistratie”). Aangezien dit geen ziekteverzekeringsdienst is, zijn de extra kosten van ongeveer 80€ – 100€ ten laste van de klant.

De klant bezorgt LetSmile de diagnostische documenten, zodat LetSmile in samenwerking met het laboratorium van de fabrikant een behandelingsplan kan opstellen.
De klant is verantwoordelijk voor het opsturen van deze documenten naar LetSmile – hetzij digitaal naar info@letsmile.nl onder vermelding van voor- en achternaam, hetzij per post met gebruikmaking van de aan de klant verstrekte retourverpakking inclusief retourlabel. In het geval van een manuele afdruk kan de klant de afdrukken of modellen rechtstreeks naar LetSmile sturen. De klant neemt de technische verantwoordelijkheid op zich voor de vereiste gegevensbeveiliging tijdens het transmissieproces.

2.6 Creatie en communicatie van de 3D-simulatie

Na ontvangst van de documenten over de gebitssituatie wordt een 3D-simulatie van de behandeling gemaakt en digitaal aan de cliënt ter beschikking gesteld om het doel van de behandeling klantspecifiek weer te geven.
Indien de klant niet tevreden is met deze simulatie van het behandelingsdoel, kan hij/zij een aanpassing van de 3D-simulatie vragen binnen een termijn van 3 dagen vanaf de levering van de 3D-simulatie (tijdstempel van de digitale mededeling).
Als LetSmile niet in staat is om de 3D-simulatie naar tevredenheid van de klant aan te passen, kan de klant de behandeling op dat moment annuleren. In dit geval zal de klant het volledige aankoopbedrag door LetSmile worden terugbetaald.
Indien de klant niet binnen de genoemde termijn reageert, wordt de bestelling van de aligners automatisch in gang gezet.

2.7 Bestellen en produceren van de aligners en levering
De behandelend tandarts/orthodontist bekijkt het patiënt-specifieke behandelplan en geeft het laboratorium het groene licht om de aligners te produceren en namens LetSmile naar de klant te sturen.
De bepalingen van de Wet Productaansprakelijkheid blijven onverlet.

2.8 Behandeling
Na ontvangst van de aligners dient de patiënt de behandeling op exact dezelfde wijze uit te voeren als eerder door LetSmile is aanbevolen en in de bijlage bij de levering is aangegeven. Dit omvat de niet-uitputtende punten:

 • Niet eten met aligners
 • Geen warme dranken tijdens het dragen van de uitlijners op uw tanden
 • Poets uw tanden na het eten en voordat u de uitlijners terugplaatst.
 • De aligners worden om de twee weken verwisseld
 • Draagtijd minstens 20 uur per dag
 • Rook niet tijdens het dragen van de uitlijners op uw tanden

LetSmile stelt de patiënt in staat om op elk moment contact op te nemen met de behandelende tandarts/orthodontist, met name in geval van complicaties of pijn. Dit gebeurt hoofdzakelijk via digitale communicatiemiddelen.

In geval van complicaties is de klant verplicht LetSmile onmiddellijk te informeren.

2.9 Conclusie
Afhankelijk van de oorspronkelijke planning van de behandeling wordt de behandeling geacht te zijn voltooid na 12-24 weken en na goedkeuring door de behandelend tandarts/orthodontist, tenzij anders is overeengekomen.

De cliënt heeft de mogelijkheid de behandeling voort te zetten indien het resultaat nog niet aan zijn/haar verwachtingen voldoet. Deze correctie is beschikbaar tegen een meerprijs en is afhankelijk van de extra behandeltrays en behandelingsweken.  

    

3. Informatie- en medewerkingsplicht van de klant

De aligner behandeling zal niet succesvol zijn zonder de medewerking van de klant. In het bijzonder moet de klant 

 1. het opvolgen van de behandelingsinstructies, wat kan leiden tot voortijdige stopzetting van de behandeling wegens niet-naleving; 
 2. de gegevens te bewaren die nodig zijn voor de behandeling door de behandelende tandarts/orthodontist (zie hierboven);
 3. de uitlijners zelf te accepteren. Indien hij ze niet aanvaardt, is hij in gebreke met aanvaarding, tenzij hij daarvoor niet verantwoordelijk is; 
 4. ernstige, onverwachte of ongewenste voorvallen die zich tijdens zijn/haar behandeling voordoen, onmiddellijk te melden.

 

4. Aankoopprijs voor LetSmile behandeling

De betaling van de aankoopprijs dekt zowel de vervaardiging en levering van de aligners als de organisatorische ondersteuning en medische begeleiding van het behandelingsproces volgens het behandelplan. Bovendien wordt verwezen naar het behandelingsplan en wordt in geval van twijfel niet ingestemd met diensten die niet uitdrukkelijk in het behandelingsplan zijn vermeld. Eventuele voorbehandelingen die noodzakelijk zijn voor de behandeling met aligners (bijv. cariësverwijdering, parodontale behandeling) zijn niet in deze aankoopprijs inbegrepen en moeten door de algemene tandarts apart aan de klant worden gefactureerd.

Indien LetSmile dit in het online aankoopproces aanbiedt, kan de klant bij het plaatsen van de bestelling kiezen voor een betaling in termijnen als alternatief voor de totale betaling. De voorwaarden vermeld op de LetSmile website zijn hierop van toepassing. 

 

 

5. Gegevensbescherming en auteursrecht

5.1 Met betrekking tot
de verwerking en doorgifte van de gegevens van de klant door LetSmile wordt verwezen naar de apart bijgesloten gegevensbeschermingsverklaring bij het sluiten van het contract.

www. letsmile.nl heeft een gegevensbeschermingsverklaring, die deel uitmaakt van de AVG en een integraal onderdeel is van het gebruik van deze website. Deze is te vinden op https://letsmile.de/datenschutz. Alle informatie die ons door klanten wordt toegezonden, wordt verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Door onze website te gebruiken, staat de klant ons toe de gegevens te verwerken en staat hij in voor de juistheid van de gegevens die hij ons toezendt.

Door onze website te gebruiken, erkent de klant dat internettransacties en -communicatie nooit volledig veilig zijn. Hij/zij is zich ervan bewust dat berichten of informatie die via de website worden verzonden, door derden kunnen worden onderschept en bekeken.
5.2 Onze website
bevat externe links (“Links”) naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Om deze reden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud. De desbetreffende aanbieder van de gelinkte website is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de daarop verstrekte informatie. Op het moment van de koppeling waren er geen wettelijke overtredingen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte websites is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een overtreding van de wet. Als wij kennis krijgen van inbreuken, zullen wij de links onmiddellijk verwijderen.

5.3 Alle digitale diensten (zoals, maar niet beperkt tot, teksten, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, beelden en geluidsopnamen, digitale downloads, gegevensverzamelingen en software) worden beschermd door auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en, indien van toepassing, ook door industriële eigendomsrechten. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mogen de digitale diensten niet worden gewijzigd, gedupliceerd, opnieuw gepubliceerd, gereproduceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, gedownload of geüpload, gepost, verzonden, publiekelijk gereproduceerd of toegankelijk gemaakt, verder ontwikkeld of gebruikt voor andere commerciële doeleinden, in hun geheel of gedeeltelijk

 

6. Geen herroepingsrecht

Onze tandheelkundige aligners zijn uniek en worden individueel voor de klant gemaakt. De klant heeft geen recht van herroeping met betrekking tot de aankoop van zijn individueel gemaakte aligners, aangezien dit geen geprefabriceerde goederen zijn (cf. § 312 g) para. 2 nr. 1 BGB). Na bestelling van de op maat gemaakte aligners via communicatie op afstand, is het herroepingsrecht uitdrukkelijk uitgesloten.

 

7.  Duur van de overeenkomst

 

7.1

De samenwerking tussen de klant en LetSmile is projectgebonden. De koopovereenkomst voor de aligners van LetSmile begint in elk geval met de bestelling van de klant.

7.2

De overeenkomsten eindigen met de nakoming van alle hoofdverplichtingen. 

 

8. Aansprakelijkheid

 

8.1

Noch LetSmile, noch de behandelend tandarts/orthodontist kan ooit een bepaald behandelresultaat garanderen.

8.2

Aanspraken op schadevergoeding door de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn aanspraken op schadevergoeding van de klant die voortvloeien uit letsel van leven, lichaam of gezondheid of uit schending van wezenlijke contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alsmede aansprakelijkheid voor andere schade op grond van ons opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim of een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

8.3

LetSmile is niet aansprakelijk voor:

– Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik of onjuiste verzorging van de tandheelkundige spalken door de tandarts/orthodontist, patiënten of andere derden;

– Schade die kan ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van het gebruiksplan en de gebruiksaanwijzing, bijvoorbeeld en niet limitatief: het dragen van de dental trays in afwijking van het gebruiksplan, het niet continu dragen van de dental trays, het minder dan 20 uur per dag dragen van de dental trays.

– schade veroorzaakt door producten van andere bedrijven die de klant heeft gebruikt in combinatie met onze tandheelkundige trays.

8.4 

De aansprakelijkheid van LetSmile voor licht nalatige schendingen van essentiële verplichtingen (kardinale verplichting) is beperkt tot typisch voorzienbare schade. LetSmile is niet aansprakelijk voor licht nalatig schenden van andere verplichtingen. Een kardinale verplichting is essentieel voor de uitvoering van het contract, waarbij de klant doorgaans vertrouwt op de nakoming ervan. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten. 

 

9. Wijziging van de AV

 

9.1
De klant kan deze AV uitprinten met behulp van de printfunctie van zijn internetbrowser of opslaan op zijn eindapparaat met behulp van de functie “Pagina opslaan”, indien het eindapparaat hiertoe technisch in staat is. 

LetSmile is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, voor zover dit noodzakelijk is om gegronde redenen, in het bijzonder als gevolg van een gewijzigde rechtspositie of uitspraken van de hoogste rechterlijke instantie, technische wijzigingen of verdere ontwikkelingen, nieuwe organisatorische eisen van het massaverkeer, lacunes in de regelgeving van de Algemene Voorwaarden, wijzigingen in de marktomstandigheden of andere gelijkwaardige redenen en de klant hierdoor niet onredelijk wordt benadeeld. 9.2.

9.2 
De klant wordt van de wijziging op de hoogte gebracht via zijn laatst bekende e-mailadres of – indien e-mail niet beschikbaar is – postadres, met vermelding van de inhoud van de gewijzigde voorschriften. De wijziging wordt deel van het contract indien de klant niet binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving van de wijziging schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de opneming ervan in de contractuele relatie. 

 

10. Geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten

 

LetSmile neemt niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure (§ 36 VSBG). 

 

11     Slotbepalingen

11.1
De contracttaal is Nederlands. Wijzigingen in dit contract moeten in tekstvorm worden aangebracht. Voor elke wijziging van deze tekstbepaling is ook een tekstvorm vereist.

11.2
Er zijn geen nevenovereenkomsten gesloten.

 

 

Status: 17.04.2021